Algemene voorwaarden 

 

 

Artikel 1 Reikwijdte en definities

- Lid 1. Onder de vennootschap wordt verstaan: Golf- en Businessclub De Scherpenbergh B.V.

- Lid 2. Onder een evenement wordt verstaan: het gebruik van faciliteiten en diensten van de vennootschap voor een activiteit.

- Lid 3. Onder cliënt wordt verstaan: de opdrachtgever van een evenement.

- Lid 4. Onder optie wordt verstaan: het door de vennootschap vrijhouden van de in de offerte omschreven diensten, faciliteiten en de datum/ data tegen de geoffreerde prijs voor de cliënt.

- Lid 5. Onder een boeking wordt verstaan: het door cliënt definitief verlenen van een opdracht aan de vennootschap tot het organiseren van een evenement als omschreven in de offerte of optie.

- Lid 6. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vennootschap voor een cliënt te organiseren of georganiseerde evenement(en), te leveren of reeds geleverde diensten, alsmede tijdens het gehele communicatieproces dat aan een boeking van een evenement vooraf gaat.

 

Artikel 2 Offerte

- Lid 1. De cliënt kan geheel vrijblijvend bij de vennootschap een offerte met betrekking tot de mogelijkheden om een door cliënt nader omschreven evenement te organiseren aanvragen.

- Lid 2. In een offerte staan onder meer een beschrijving van het evenement, de contactpersoon van de vennootschap, de contactpersoon van de cliënt, tegen welke prijs de vennootschap het door cliënt gewenste evenement kan organiseren en indien gewenst de datum of data.

- Lid 3. Een offerte is voor de vennootschap bindend voor een termijn zoals vermeld op de offerte met een maximum van twee weken.

 

Artikel 3 Optie

- Lid 1. De cliënt kan een offerte, na overleg en goedkeuring van de vennootschap desgewenst laten omzetten in een optie.

- Lid 2. De vennootschap en cliënt spreken een termijn af waarvoor de optie zal gelden; deze termijn beloopt maximaal twee weken of totdat er door een derde een definitieve aanvraag wordt geplaatst voor dezelfde datum. De vennootschap zal de cliënt in beide situaties in de gelegenheid stellen om binnen 48 uur de optie definitief te maken of te annuleren zonder dat de cliënt hiervoor annuleringskosten of overige kosten verschuldigd is.

- Lid 3. Een telefonisch verleende optie zal schriftelijk door de vennootschap worden bevestigd in een optiebevestiging, waarin een omschrijving van het evenement, de prijs en de gereserveerde datum/data staan.

- Lid 4. Indien een derde tijdens de periode dat aan cliënt een optie is verleend, een of meerdere data wil boeken, dan zal eerst aan de optiehouder een termijn van 48 uur worden gegund om zijn optie in een boeking om te zetten. Na deze 48 uur vervalt de optie en is de vennootschap niet langer gebonden aan de optie.

 

Artikel 4 Boeking

- Lid 1. De cliënt kan een offerte of een optie door deze akkoord getekend retour te zenden omzetten in een boeking.

- Lid 2. Een aldus tot stand gekomen boeking is bindend voor beide partijen en behoeft niet meer schriftelijk aan cliënt te worden bevestigd.

 

Artikel 5 Aantal deelnemers

- Lid 1. De cliënt dient uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van het evenement het exacte aantal deelnemers,  bij voorkeur schriftelijk, mede te delen aan de vennootschap. Op basis hiervan wordt de factuur gemaakt.

- Lid 2. Afwijking in het aantal deelnemers naar boven wordt op de factuur aangepast. Bij afwijking naar beneden zal maximaal 10% van het bij de boeking overeengekomen aantal deelnemers op de factuur in mindering worden gebracht.

 

Artikel 6 Betaling

- Lid 1.  Op of na de golfdag ontvangt de cliënt de factuur. De eventueel ontvangen aanbetaling wordt hierop in mindering gebracht.

- Lid 2. De factuur kan terstond aan de receptie of per bank/giro worden betaald. Indien per bank/giro wordt voldaan wordt een betalingstermijn van 28 dagen gehanteerd.

- Lid 3. Indien er tussentijdse kostprijsverhogende of verlagende wijzigingen optreden is de vennootschap gerechtigd deze aan de cliënt door te berekenen tot een maximum van 10% van de totale offerte. Verandering in BTW tarief wordt volledig aan de cliënt doorberekend.

- Lid 4. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, advocaat- en deurwaarderskosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk die door de vennootschap worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de cliënt te bewerkstelligen, zijn ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00. Deze kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat is gebracht, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld.

 

Artikel 7 Annulering door cliënt

- Lid 1. Het is voor de cliënt mogelijk een geboekt evenement onder bepaalde voorwaarden te annuleren. Deze voorwaarden zijn als volgt: Indien annulering plaatsvindt méér dan twee weken voor de (aanvangs)datum van het evenement kan de vennootschap de (aan)betaling van 25% van het verwachte factuurbedrag aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt direct een alternatieve datum boekt in hetzelfde jaar kan de vennootschap maximaal 10% van de verwachte factuurprijs aan de cliënt in rekening brengen.

- Lid 2. Indien de annulering plaatsvindt tussen de twee weken en een week voor de (aanvangs)datum van het evenement kan de vennootschap 50% van het verwachte factuurbedrag aan de cliënt in rekening brengen.

- Lid 3. Indien de annulering binnen een week voor de (aanvangs)datum van het evenement plaatsvindt kan de vennootschap 100% van het verwachte factuurbedrag in rekening brengen.

 

Artikel 8 Annulering door de vennootschap

- Lid 1. De vennootschap is in geval van overmacht gerechtigd het evenement te annuleren. In overleg met cliënt zal een nieuwe datum of zullen nieuwe data voor het evenement worden vastgesteld. Het eventueel reeds door cliënt (aan)betaalde bedrag zal gebruikt worden als aanbetaling van het evenement op de alternatieve datum/data.

- Lid 2. De vennootschap is niet aansprakelijk voor kosten die samenhangen met een annulering zoals genoemd in het voorgaande lid die door de cliënt of derden worden gemaakt.

- Lid 3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: de zodanige slechte conditie van de golfbaan en/of materiaal ten gevolge van uitzonderlijk slechte weersomstandigheden zoals overstromingen, aardbevingen of storm.

 

Artikel 9 Greenfee en lesgelden

- Lid 1. De vennootschap is gerechtigd aan speelgerechtigden, partnerleden, particuliere leden en dagcontribuanten een greenfee of les-fee in rekening te brengen onder de volgende condities:

a. niet verschijnen op afgesproken tee-time c.q. lesafspraak 100 %

b. minder dan 24 uur van tevoren afzeggen voor tee-time c.q. lesafspraak 100 %

c. voor reserveringen in afwijking van de geldende reserveringsregels 100 %

- Lid 2. Reserveringen die betrekking hebben op een greenfee of lesgeld die meer dan 24 uur van te voren worden afgezegd, kunnen kosteloos worden geannuleerd.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

- Lid 1. De vennootschap is niet aansprakelijk voor schade aan materialen en/of eigendommen veroorzaakt door een medewerker van de vennootschap of een derde.

- Lid 2. De vennootschap is niet aansprakelijk voor het verlies en/of diefstal van eigendommen van speelgerechtigden, partnerleden, particuliere leden, cliënten, gasten en overige bezoekers.

- Lid 3. Het betreden van het terrein van de vennootschap geschiedt geheel op eigen risico.

- Lid 4. De cliënt is aansprakelijk voor elke vorm van schade veroorzaakt door hem/haar of een deelnemer van het evenement.